މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރާ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2010 / 07 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަދި އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތެއް ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްސެކެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ އިންތިޚާބީ ތިން ދާއިރާ އިން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ 6 ކައުންސިލަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ، ކެންދޫ ދާއިރާ ،އޭދަފުށީ ދާއިރާ އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާއެވެ. 26 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން ފެށިގެން ތިން އަހަރަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ކައުންސިލަރުންނަކީ ކެންދޫ ދާއިރާ އިން އަބްދުއްރަޙްމާން އަބްދުﷲ ، ޢަބްދުލް މުއުމިން ޢާދަމް ، އޭދަފުށީ ދާއިރާއިން އަބޫބަކުރު އަބްދުއްރަޙްމާން ، ޙުސައިން ޒަމީލް ، ތުޅާދޫ ދާއިރާއިން އިބްރާހިމް ރަޝީދު ޔޫސުފް ، މުހައްމަދު އާދިލް އެވެ.ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިދާރީގޮތުން ބެހިގެންވަނީ ދެ ސެކްޝަނަކަށެވެ. އެއީ އެޓޯލް ޑިވޮލަޕްމަންޓް ސާރވިސް ، ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒެވެ. މިއިދާރާގައި ސިވިލްސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި 31 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.


ކައުންސިލްގެ ތަސައްވަރު:
އަތޮޅުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އަށް އާ ވިސްނުމާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ރޭވިގެން ހިންގޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ ރައްޔތުންނާ ރައްޓެހި ޚިދުމަތުގެ މައިދާނުގައި ހުނަރުވެރިކަމާއި ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދާއެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އަވަސް ޚިދުމަތް ތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ އެކުވެރިކަމާ އެއްބައިވަންތަ ކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ނަމޫނާ އިދާރާ އަކަށްވުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިގެންވާ އިދާރާއަކަށްވުމެވެ.


އަތޮޅުގެ މިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީއާއި ފައިހަމަވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަގަޅު އަވަސް ހަމަހަމަ ކަމާއި އިޙްލާސް ތެރި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.