ކައުންސިލް ލޮގިން

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

 • އޭދަފުށީގައި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓެއް އެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

 • ބ އަތޮޅު ދެކުނުގެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލުގެ ރައީސުން އަދި ޒިންމާދާރު ވެރިންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މެމްބަރުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 • ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ 01 ވަނަ ބަށި މުބާރާތުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

 • ބ އަތޮޅު އުތުރުގެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލު ރައީސުން އަދި ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

 • ނޯތް ޕޮލިސް ޑިވިޝަން ގެ ބ އަތޮޅު އެޓޯލް ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އަލަށް ހަވާލުވި އިންސްޕެކްޓަރ އިބުރާހީމް ވަހީދު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ކައުންސިލްގެ ތަސައްވަރު
 • ކައުންސިލްގެ މިޝަން
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު، ހޭލުންތެރި ކަމަށްކަމޭހިތާ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ލާބަޔަށް އެމީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮގުން ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާ ޚިދުމަތްތެރި ފަންނީ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިމެނޭ ނަމޫނާ އިދާރާއަކަށްވުން.
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އަވަސްވެ ރަގަޅުވުމާއެކު، އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް މަގު ފަހިވެފައިވުން

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit