ކައުންސިލް ލޮގިން

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

 • އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި.

 • ބ އަތޮޅު ކައުންސިލްއިން ބާއްވާ ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފައްޓަވައިފި

 • "އެމްބަސީ އޮފް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ ސިވިލް މިލިޓަރީ ސަޕޯރޓް" ޓީމުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން އަތޮޅު ކައުންސިލްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

 • ބެޑްމިންޓަން ކޯޗިންގ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

 • "ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން" ނަމުގައި އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕް ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ކައުންސިލްގެ ތަސައްވަރު
 • ކައުންސިލްގެ މިޝަން
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު، ހޭލުންތެރި ކަމަށްކަމޭހިތާ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ލާބަޔަށް އެމީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮގުން ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާ ޚިދުމަތްތެރި ފަންނީ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިމެނޭ ނަމޫނާ އިދާރާއަކަށްވުން.
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އަވަސްވެ ރަގަޅުވުމާއެކު، އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް މަގު ފަހިވެފައިވުން

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit