ކައުންސިލް ލޮގިން

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

Buhdhigey Hasan manik

ބުއްދިގޭ ޙަސަން މަނިކް

Ismail Mohamed Didi

އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ދީދީ

Hassan Moosa Didi

ޙަސަން މޫސާ ދީދީ

Dhon Huseynuge Dhon Thuhthu

ދޮން ހުސޭނުގެ ދޮންތުއްދު

Ibrahim Manik Dhon Manik

އިބްރާޙިމް މަނިކް ދޮންމަނިކް

Mudhim Kuda Manik

މުދިމް ކުޑަމަނިކް

Yoosuf Kaleyfaanu

ޔޫސުފް ކަލޭފާނު

Kuda Ahmed Manik

ކުޑަ އަޙްމަދު މަނިކް

Saeed Mohamed

ސައީދު މުޙައްމަދު

Malan Dhonthuhthu

މަލަން ދޮންތުއްޔު

Ismail Kaleyfaanu

އިސްމާޢީލް ކަލޭފާނު

Mohamed Ibrahim Luthufee

މުޙައްމަދު އިބްރާޙީމް ލުތުފީ

Abdulla Mufeed

އަބްދުﷲ މުފީދު

Saikura Hassan Naeem

ސައިކުރާ ޙަސަން ނަޢީމް

Ahmed Haleem

އަޙްމަދު ޙަލީމް

Ahmed Rasheed

އަޙްމަދު ރަޝީދު

Abdul Razzaq

ޢަބްދުއް ރައްޒާޤު

Copy Mohamed Rasheed

ކޮޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު

Hassan Rasheed

ޙަސަން ރަޝީދު

Abdul Raheem Hassan

ޢަބްދުއް ރަޙީމް ޙަސަން

Gaasim Kaleyfaanu

ޤާސިމް ކަލޭފާނު

 

އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައިވަނީ : ބުދަ, 19 ޖުލައި 2017 10:39

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit