ކައުންސިލް ލޮގިން

މުވައްޒަފުން

 Fathimath-Nasra ފާތިމަތު ނަސްރާ

ފާތިމަތު ނަޞްރާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އަމަން / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 unknown މޫސާ ފާއިޒް

މޫސާ ފާއިޒް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އުތުރުގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް & މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް

 

 ikraamމުޙައްމަދު އިކްރާމް 

މުޙައްމަދު އިކްރާމް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ނޫރާނީމާގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 Shimhaadh ޙުސައިން ޝިމްހާދު

ޙުސައިން ޝިމްހާދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ލީބިޔާ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ & އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

 Fazuna ފަޒްނާ އިދުރީސް

ފަޒްނާ އިދުރީސް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ތަރާނާ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ބަޖެޓް & ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

unknown xxx

xxx

xxx

xx

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

xx

 humaid ޙުމައިދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ހުމައިދު މުހައްމަދު ވަޙީދު

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

ހުސްނޫގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް & މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް

 unknown ހުސައިން މިބުސާމް

ހުސައިން މިބްސާމް

އ. ރިސާޗް އޮފިސަރ

ފުއްޓަރު / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް & މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް

 mary މަރިޔަމް ރަޝީދާ

މަރިޔަމް ރަޝީދާ

އ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 ހަލީމާ މަންޒިލް / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ & އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

 meezaމީޒާ ޢަބްދުލް އަޒީޒް 

މީޒާ އަބްދުލް އަޒީޒް

 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

އަޒުމް / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ & އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

 mohamed latheef މުޙައްމަދު ލަތީފް

މުޙައްމަދު ލަތީފް

އ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

ދޭލިޔާގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ & އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

 profileފާތިމަތު އަބޫބަކުރު 

ފާތިމަތު އަބޫބަކުރު

އ. އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 ފުރަނަ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ & އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

 

 

 profile ބަޝީރާ ޙުސައިން

ބަޝީރާ އަބްދުލް ލަތީފް

އ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 ދުއްްލިސާގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ބަޖެޓް & ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

 unknownސަމްޢޫން މުޙައްމަދު 

ސަމްޢޫން މުޙައްމަދު

އ. އެކައުންޓް އޮފިސަރ

ޓިކާނާ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ބަޖެޓް & ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

 unknownޢަބްދުލް މަޖީދު ހަސަން 

ޢަބްދުލް މަޖީދު ޙަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ބަނަފްސާގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 profileފަރުޒާނާ އަޙްމަދު ރަޝީދު

ފަރުޒާނާ އަޙްމަދު ރަޝީދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އުފާ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknown އަޙްމަދު ޙަސަން

އަޙްމަދު ޙަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަނޯނާގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 fazeenaފަޒީނާ އިދްރީސް

ފަޒީނާ އިދްރީސް

އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ތަރާނާ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownއިބްރާހީމް ޙުސައިން

އިބްރާހީމް ޙުސައިން

އ. މެއިންޓެނެންސް އޮފިސަރ

ހިރުދުގަސްދޮށުގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownއިބްރާހީމް ހަމްދީ

އިބްރާހީމް ހަމްދީ

ޑްރައިވަރ

ފެހިމަލަ / ރ. ރަސްމާދޫ

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 navaalނަވާލް އަބޫބަކުރު

ނަވާލް އަބޫބަކުރު

ޑްރައިވަރ

އަންނާރުމާގެ / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 Jailamއިސްމާއީލް ޖައިލަމް

އިސްމާއީލް ޖައިލަމް

ޑްރައިވަރ

ފަތިސް/ ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownއަޙްމަދު ފަޔާޒް

އަޙްމަދު ފަޔާޒް

ޑްރައިވަރ

ލިލީޕާކް/ ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownޢަބްދުލް ޣަފޫރު އަޙްމަދު

ޢަބްދުލް ޣަފޫރު އަޙްމަދު

ފަޅުވެރި

ލަންސިމޫގެ / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownޙަސަން ރަފީޢު

ޙަސަން ރަފީޢު

ފަޅުވެރި

ގަނދަކޯޅިމާގެ / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 Iqbalއިޤްބާލް ޢަލީ

އިޤްބާލް ޢަލީ

ފަޅުވެރި

ކުރިކީލަގެ / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 profileނަޒީރާ ޢަލީ

ނަޒީރާ ޢަލީ 

މަސައްކަތު

ފޮނިމާގެ / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownމޫސާ މުޙައްމަދު

މޫސާ މުޙައްމަދު

މަސައްކަތު

ވައިމަތީގެ / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 

 unknownޚާލިދު ޢަލީ

ޚާލިދު ޢަލީ

މަސައްކަތު

ރަންއަލި / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

މަސައްކަތު

ރަންދޯދި / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 profileޖަވާޒާ ޙުސައިން

ޖަވާޒާ ޙުސައިން

މަސައްކަތު

ވައިމަތީގެ/ ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 

 

ކިޔާފައިވަނީ: 4182 ފަހަރު އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައިވަނީ : ހޯމަ, 06 ސެޕްޓެންބަރ 2021 00:37

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit