ކައުންސިލް ލޮގިން

ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް
އަޙްމަދު އަފްރާހް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
ޢަބްދުﷲ ޝުޖާއު އަތޮޅު ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް
މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަބްދުލް ހަންނާން އައްބާސް އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ހަސަން ޒަރީރު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ
ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަހްމާން އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ
ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ހުސައިން ޝާފިއު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ
ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަހްމަދު އިރުޝާދު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ދޮންފަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލީ ސަމީޙް އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ
ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުޙައްމަދު ފާތިޙް އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ
އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އިބްރާހީމް އާދިލް އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ
 ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޢަބްދުލް އަޒީޒު މުޙައްމަދު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު
ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލީ އަޒުހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ
ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޖާދުﷲ ޢަލީ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ
ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުޙައްމަދު ސިޔާން އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ
 ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އޭދަފުށި ކައުންސިލް
 
މުޙައްމަދު ފާތިޙް ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލީ ޝަފީޤު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް
ޒައިދު ޢަލީ   ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޒަހިއްޔާ އިބްރާހީމް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ނާޒްނީނާ ޔޫސުފް ކައުންސިލް މެމްބަރ
އަބްދުالله ރަޝީދު ކައުންސިލް މެމްބަރ
އާއިޝަތު ޝަމްހާ ކައުންސިލް މެމްބަރ
ފެހެންދޫ ކައުންސިލް
ޖާދުالله ޢަލީ ކައުންސިލް ރައީސް
އަލީ ޝައުފާން ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް
އާމިނަތު އާސިފާ ކައުންސިލް މެމްބަރ
އާއިޝަތު ވަސީމާ ކައުންސިލް މެމްބަރ
ނާއިޝް ލަތީފް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ފުޅަދޫ ކައުންސިލް
 
އަލީ އަޒުހަރު ކައުންސިލް ރައީސް
ފާތިމަތު ޝަޒުނާ ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް
ޝަހުލާ ޢަބްދުއްރައްޒާގު ކައުންސިލް މެމްބަރ
ހައްސާނު މޫސާ ކައުންސިލް  މެމްބަރ
އަޙްމަދު އާސިފު ކައުންސިލް  މެމްބަރ
ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ސިޔާން ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނާފިޡް ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ކައުންސިލް މެމްބަރ
އާތިރާ އިބްރާހީމް ކައުންސިލް  މެމްބަރ
ރިޟްވާނާ އަބޫބަކުރު ކައުންސިލް  މެމްބަރ
 
ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް އާދިލް ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުޙައްމަދު އަލީ މަނިކު ކައުންސިލް މެމްބަރ
އިސްމާއީލް ދާޢޫދު ކައުންސިލް މެމްބަރ
އަޙްމަދު ޢާދިލް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޝުނާނާ އިދްރީސް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޝާމަތު އަބްދުއްސައްތާރު ކައުންސިލް މެމްބަރ
ރިޝާދާ މުޙައްމަދު ކައުންސިލް މެމްބަރ
 
ދޮންފަން ކައުންސިލް
މުޙައްމަދު ސިޔާން ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ނާފިޡް ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ކައުންސިލް މެމްބަރ
އާތިރާ އިބްރާހީމް ކައުންސިލް  މެމްބަރ
ރިޟްވާނާ އަބޫބަކުރު ކައުންސިލް  މެމްބަރ
 
ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް
ޢަލީ ސަމީހް ކައުންސިލް ރައީސް
ހުސައިން ނާޒިމް ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް
އަހުދާ ޚާލިދު ކައުންސިލް މެމްބަރ
ފަރަހަ އާދަމް ކައުންސިލް  މެމްބަރ
އަޙްމަދު ޒަނީމް ކައުންސިލް  މެމްބަރ
މާޅޮސް ކައުންސިލް
 
ޢަބްދުالله ޝުޖާޢު ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު ފިރާޤް ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް
ޢަލީ ޝަރީފް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޒުލްފާ ޢަލީ ކައުންސިލް  މެމްބަރ
ޢަޒުމާ ޢަލީ ކައުންސިލް  މެމްބަރ
ކެންދޫ ކައުންސިލް
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަހްމާން ކައުންސިލް ރައީސް
އަޙްމަދު އައްޒާމް ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް
ހަސަން ސިނާން ކައުންސިލް މެމްބަރ
ފަރާޝާ އިލްޔާސް ކައުންސިލް  މެމްބަރ
ފާތިމަތު ޝިފާ ކައުންސިލް  މެމްބަރ
ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް
 
ޢަބުދުލް ޙަންނާން އައްބާސް ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ނަޝީދު ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝިފާން ކައުންސިލް މެމްބަރ
ފާތިމަތު ޖީޒާ ކައުންސިލް  މެމްބަރ
ޝާމިލާ މުހައްމަދު ކައުންސިލް  މެމްބަރ
 
ކިހާދޫ  ކައުންސިލް
 
ޙުސައިން ޝާފިއު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޤާސިމް ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް
ފާތިމަތު ރިޒުލާ ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ ކައުންސިލް  މެމްބަރ
އަޙްމަދު ރަޝީދު ކައުންސިލް  މެމްބަރ
ކަމަދޫ  ކައުންސިލް
 
ޙަސަން ޒަރީރު ކައުންސިލް ރައީސް
ޙަސަން މުފީދު ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ކައުންސިލް މެމްބަރ
މަރްޔަމް ނަފްހަތު ކައުންސިލް  މެމްބަރ
ފާތިމަތު ޝަޒްނާ ކައުންސިލް  މެމްބަރ
ހިތާދޫ  ކައުންސިލް
 
ޢަބްދުއްޢަޒީޒު މުޙައްމަދު ކައުންސިލް ރައީސް
މުޙައްމަދު ޙަސަން ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް
މުޙައްމަދު ފާޞިލް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޝާމިޢާ ޢަބްދުއްލަތީފް ކައުންސިލް  މެމްބަރ
ޢާއިޝަތު ރީޝާ ކައުންސިލް  މެމްބަރ
ކިޔާފައިވަނީ: 5012 ފަހަރު އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައިވަނީ : ހޯމަ, 06 ސެޕްޓެންބަރ 2021 00:30

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit